Kierownictwo Urzędu

Starosta Włocławski
ROMAN GOŁĘBIEWSKI

pokój 36, II piętro

tel. 54 230-46-00
fax. 54 230-46-71

Starosta jest kierownikiem starostwa i zwierzchnikiem służbowym jego pracowników.

Zadania i kompetencje starosty wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, statutu oraz uchwał organów powiatu.

Starosta, dla zapewnienia skutecznej realizacji swoich obowiązków i zadań określonych w przepisach prawa, wydaje zarządzenia o charakterze organizacyjnym, porządkowym i normatywnym.

Wicestarosta
JAN AMBROŻEWICZ

pokój 34, II piętro

tel. 54 230-46-00
fax. 54 230-46-71

Do zadań Wicestarosty w szczególności należy:
1) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem zadań przez podległe komórki organizacyjne;
2) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez podlegające mu jednostki organizacyjne powiatu, w ramach dokonanego przez starostę podziału obowiązków w powyższym zakresie;
3) wykonywanie zastępstwa starosty podczas jego nieobecności lub niemożliwości wykonywania przez starostę obowiązków i kompetencji;
4) wykonywanie innych zadań ustalonych przez starostę w indywidualnym zakresie obowiązków i zadań.

Etatowy członek zarządu
AGATA WOJTKOWSKA

pokój 31, II piętro

tel. 54 230-46-56
fax. 54 230-46-71

Do zadań etatowego członka zarządu w szczególności należy:
1) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez podległe komórki organizacyjne;
2) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez podlegające mu jednostki organizacyjne powiatu, w ramach dokonanego przez starostę podziału obowiązków w powyższym zakresie;
3) wykonywanie innych zadań ustalonych przez starostę w indywidualnym zakresie obowiązków i zadań.

Sekretarz Powiatu
PIOTR KRYGIER

pokój 33, II piętro

tel. 54 230-46-12
fax. 54 230-46-71

email: sekretarz[at]powiat[dot]wloclawski[dot]pl

Sekretarz wykonuje zadania i obowiązki ustalone przez starostę w indywidualnym zakresie obowiązków i zadań, a także wynikające z udzielonych przez starostę upoważnień.

Sekretarz realizuje zadania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Sekretarz koordynuje pracą komórki Radców Prawnych.

Starosta może powierzyć sekretarzowi obowiązki kierowania Biurem Rady i Ochrony Informacji.

Skarbnik Powiatu
JOLANTA SAKOWSKA 

pokój 30, II piętro

tel. 54 230-46-19
fax. 54 230-46-71

email: skarbnik[at]powiat[dot]wloclawski[dot]pl

Skarbnik wykonuje obowiązki głównego księgowego budżetu powiatu oraz realizuje zadania i obowiązki określone w odrębnych przepisach, a także inne ustalone przez starostę w indywidualnym upoważnieniu oraz indywidualnym zakresie obowiązków i zadań.

Ponadto Skarbnik kieruje Wydziałem Finansowo-Księgowym.

Informacje

Rejestr zmian