Skargi i wnioski kierowane do rady

„Stosownie do art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) rada powiatu jest organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności: zarządu powiatu oraz starosty,
a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dla których organem właściwym jest wojewoda. O właściwości rady powiatu do rozpatrywania wniosków rozstrzygają ogólnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie kompetencji rady powiatu i mające zastosowanie do przedmiotu konkretnego wniosku”.

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi
i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
W przypadku skarg pisemnych:
– składanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego podmiotu, należy je kierować na adres: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek,
– składanych za pomocą telefaksu należy je kierować na nr 54 230 46 71,
– składanych za pomocą poczty elektronicznej należy je kierować na adres: starostwo[at]powiat[dot]wloclawski[dot]pl

Skargi wnoszone ustnie do protokołu, dotyczące zadań lub działalności: zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, przyjmowane są siedzibie starostwa powiatowego, w Wydziale Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa, w dniach i godzinach pracy starostwa.

 

Niezależnie od powyższego Przewodniczący Rady – Pan Zygmunt Stanisław Wierzowiecki przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących działalności rady powiatu, a także skarg i wniosków, dla których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest rada powiatu w każdy wtorek w godzinach 13:00 – 15:00 lub w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przyjęcia. Uzgodnienia terminu można dokonywać telefonicznie bezpośrednio z Przewodniczącym – nr tel. 601 662 132 lub za pośrednictwem Biura Rady i Ochrony Informacji – tel. 54 230 46 07.

Informacje

Rejestr zmian