Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
25.11.2021 Pismo Pismo o przyjęcie jako zgłoszenie; "Projekt robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi dla potrzeb grzewczych budynków Z. G. K GRONEKO w miejscowości Mikorzyn, dz. nr 70/8 obręb 0008 Kucerz, gm. Lubanie", powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie. Szczegóły
16.11.2021 Obwieszczenie Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami) w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zmianami) Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku zawiadamia, że na wniosek Województwa Kujawsko - Pomorskiego (w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy reprezentowany przez Jakuba Kalinowskiego) z dnia 27.09.2021 r., uzupełniony pismem z dnia 10.11.2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, usługę wodną oraz na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w ramach zadania: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762. Stosownie do postanowienie art. 10 § 1 i art. 73 kodeksu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku informuje, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Dziale Zgód Wodnoprawnych przy ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek (pok. 215, I piętro) w dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.30 przez 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Uwagi i wnioski dotyczące sprawy strony postępowania mogą wnosić w podanym wyżej terminie osobiście lub pismem na adres: Zarząd Zlewni we Włocławku PGW Wody Polskie, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu zapoznania się z aktami (tel. 54 230 20 49). Ponadto Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku informuje, że po upływie ww. terminu w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją. Szczegóły
18.11.2021 Zgłoszenie Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektomagnetyczne (WLO2001B) 87-853 Potok ; dz. nr 7/8, gmina Włocławek, powiat włocławski Szczegóły
23.11.2021 Decyzja Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr ewidencyjny 842, obręb Kowal Miasto, gmina Kowal. Szczegóły
23.11.2021 Decyzja Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr ewidencyjny 346, obręb Modzerowo, gmina Włocławek. Szczegóły
03.11.2021 Decyzja Decyzja w sprawie uznania nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń na działce o nr ewidencyjnym 198, obręb Świętosławice, gm. Izbica Kujawska. Szczegóły
09.11.2021 Decyzja Decyzja w sprawie umorzenia naliczonych opłat za usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewidencyjnym 86/5, obręb Chodecz, gm. Chodecz. Szczegóły
03.11.2021 Decyzja Decyzja w sprawie umorzenia naliczonych opłat za usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewidencyjnym 21/2, obręb M. Izbica Kujawska, gm. Izbica Kujawska. Szczegóły
03.11.2021 Decyzja Decyzja w sprawie nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń na działce o nr ewidencyjnym 188, obręb Slażewo, gm. Izbica Kujawska. Szczegóły
17.11.2021 Decyzja Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 242/2, obręb Kruszyn, gm. Włocławek. Szczegóły
« 1 2 3 4 195 196 197 »