Wydział Realizacji Projektów i Funduszy Zewnętrznych

 

Wydział Realizacji Projektów i Środków Zewnętrznych realizuje zadania w zakresie planowania i realizowania inwestycji, prowadzeniem działań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, realizacją projektów tzw. „miękkich”.

Do podstawowego zakresu zadań wydziału należy w szczególności:

1) planowanie, projektowanie i realizowanie inwestycji prowadzonych przez powiat z wyłączeniem inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg oraz z wyłączeniem bieżących napraw i konserwacji nie wymagających uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz zgłoszeń odpowiednim organom;
2) monitorowanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych powiatu;
3) planowanie inwestycji budowlanych i remontów obiektów budowlanych w starostwie powiatowym i jednostkach organizacyjnych;
4) opracowywanie zbiorczych propozycji rzeczowych i finansowych do wieloletnich programów inwestycyjnych powiatu, a także budżetu powiatu i wieloletnich prognoz finansowych;
5) uzyskiwanie decyzji administracyjnych i uzgodnień dokumentacji projektowej;
6) zlecanie realizacji dokumentacji projektowej i jej weryfikowanie;
7) zlecanie do wykonania kosztorysów inwestorskich i ich weryfikowanie lub ich
opracowywanie;
8) szacowanie wartości robót budowlanych, wydatków inwestycyjnych;
9) bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji robót budowlanych i zgodnością z zawartymi umowami;
10) przygotowywanie projektów umów o realizację usług projektowych i nadzoru inwestorskiego, robót budowlanych oraz dostaw i usług realizowanych przez wydział;
11) prowadzenie procesów inwestycyjnych realizowanych przez powiat, w tym dokonywanie zmian wszelkiej dokumentacji projektowej, przygotowywanie aneksów umów, prowadzenie ustaleń w imieniu inwestora;
12) przygotowanie oraz dokonywanie odbiorów: częściowych i końcowych robót
budowlanych oraz usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym;
13) uzyskiwanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektów;
14) prowadzenie pełnej dokumentacji realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych;
15) odbiór, rozliczanie inwestycji i remontów, w tym zatwierdzanie w odpowiednim zakresie dowodów księgowych, rozliczanie płatności, naliczanie kar umownych;
16) realizowanie innych niż roboty budowlane zadań inwestycyjnych powiatu odpowiednio do nakładanych na wydział zadań, regulacji wewnętrznych, uchwał organów powiatu;
17) monitorowanie rynku dofinansowań zewnętrznych dla projektów inwestycyjnych oraz innych zadań, w tym analiza informacji o istniejących źródłach finansowania z programów zewnętrznych;
18) planowanie, opracowywanie, koordynowanie prac związanych z przygotowaniem studiów wykonalności, analiz ekonomiczno-finansowych dla projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
19) przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych do programów z udziałem środków zewnętrznych;
20) koordynowanie projektów realizowanych w wydziale, dofinansowanych ze środków zewnętrznych;
21) monitorowanie, rozliczanie projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych;
22) nadzorowanie i udział w realizowaniu poszczególnych etapów inwestycji drogowych mieszczących się w zadaniach Powiatowego Zarządu Dróg w zakresie wynikającym z odrębnych regulacji wewnętrznych lub uchwał organów powiatu;
23) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i otrzymywaniem pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z procesem inwestycyjnym, remontowym, przekazywaniem zadań w tych obszarach innym jednostkom, rozliczaniem dotacji;
24) opracowywanie projektów programów, strategii i planów rozwojowych powiatu określonych w ustawach, a także porozumieniach zawieranych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
25) prowadzenie spraw związanych z budżetem obywatelskim;
26) opracowywanie regulacji wewnętrznych, aktów prawnych organów powiatu dotyczących realizowania inwestycji w tym wspólnej obsługi jednostek w tym zakresie;
27) inne zadania określone w regulaminie oraz wynikające z zarządzeń i decyzji starosty.

 

Informacje

Rejestr zmian