Zmiany przepisów w okresie trwania epidemii i zagrożenia epidemicznego – prosimy o zapoznanie się

Zmiany przepisów w okresie trwania epidemii i zagrożenia epidemicznego – prosimy o zapoznanie się.

Informujemy, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych a także innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Ponadto bieg terminu:

1) na milczące załatwienie sprawy,

2) w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,

3) na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID.

Ustawa wskazuje, że czynności dokonane w tym okresie jw.  w postępowaniach administracyjnych są skuteczne. W tym czasie organ może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną.

Szczegóły określone są przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) zmieniają się terminy załatwiania wielu spraw i postępowań administracyjnych.

Powyższe przepisy dotyczą wszystkich procedur  umieszczonych na BIP Powiatu Włocławskiego. Należy je uwzględnić w okresie obowiązywania stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Informacje

Rejestr zmian